01.11.2017. stupa na snagu Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom N.N. 50/17

25.08.2017

Napokon se odvoz smeća više neće naplaćivati „od oka“ prema zakupljenim količinama već prema stvarno preuzetim količinama otpada. Dobro pazite kod ugovaranja stvarnih količina otpada, jer je davatelj usluge dužan sa svakim korisnikom zaključiti ugovor o odvozu otpada.

Ovom Uredbom propisuje se sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi s javnom uslugom prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada, prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, način izračuna granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja, način i uvjeti određivanja i obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Cilj ove Uredbe je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u svim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Svrha sustava sakupljanja komunalnog otpada je osiguranje mogućnosti korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te poticanje proizvođača otpada i posjednika otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla, uključivo i otpad koji se svrstava u posebne kategorije otpada čije gospodarenje je uređeno posebnim propisima, te time smanjila količina otpada koji se zbrinjava odlaganjem.
Korisniku usluge mora biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu i korištenjem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnika postavljenog na javnoj površini i odvoz glomaznog otpada

Nekretnina koja se trajno ne koristi
Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i kad je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, ili plina ili pitke vode ili na drugi način. ( do sada se komunalna naknada za odvoz otpada plaćala kroz cijelu godinu, a na ovaj način će se omogućiti plaćanje odvoza otpada samo u periodu stvarnog boravka u nekretnini ).
Korisnik usluge dužan je dostaviti davatelju javne usluge Izjavu. Jedinica lokalne samouprave dužna je dostaviti korisniku usluge obrazac izjave s svim bitnim pitanjima mjerodavnim za utvrđivanje vrste i količine otpada.

Ugovor o korištenju javne usluge
Davatelj javne usluge dužan je korisniku usluge dostaviti na potpis ugovor o korištenju javne usluge koji se smatra se sklopljenim kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu. Bitne sastojke Ugovora čine Odluka, Izjava i cjenik javne usluge.

Obračun cijene javne usluge
Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova iz članka 18. stavka 1. ove Uredbe / cijena rada reciklažnog dvorišta, trošak odvoza i obrade otpada, evidencije/
Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne.
Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem se nekretnina trajno ne koristi.
Korisnik usluge može koristiti samo dio spremnika za komunalni otpad!
Kad je Odlukom kao kriterij količine otpada određen volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika, cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCV × BP × U
pri čemu je:
C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno cjeniku
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u Evidenciji
U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

Kad je Odlukom kao kriterij količine otpada određena masa predanog otpada, cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

C = JCM × ZM × U
pri čemu je:
C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama
JCM – jedinična cijena za masu preuzetog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama po kilogramu sukladno cjeniku
ZM – zbroj masa miješanog komunalnog otpada preuzetih u obračunskom razdoblju izraženo u kilogramima sukladno podacima u Evidenciji
U – udio korisnika usluge.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan.
Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.
Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.
Propisane poticajne naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada
Uredbom su propisane i poticajne naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada, koje bi trebale stimulirati korisnike na razdvajanje vrsta smeća, a što bi dodatno utjecalo na smanjivanje njihovih računa, a u konačnici pridonijelo očuvanju zdravog okoliša i zaštiti prirode.

Detaljnije informacije možete pronaći na http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_50_1138.html.

 

izvor: www.okz.hr