Grad Zagreb daje u zakup 18 poslovnih prostora od kojih 6 u centru Zagreba

Fotografije uz članak 1
08.05.2017

Pravo podnošenja pisane ponude za poslovne prostore imaju fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.
Pravo podnošenja pisane ponude za garaže i garažna mjesta imaju fizičke osobe, fizičke osobe –obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

 Neće se razmatrati ponude:
- fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada
za korištenje prostora i slično), odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom s Gradom Zagrebom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare;
- fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
- pravnih osoba koje nisu solventne;
- fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz
javnog natječaja. 

Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA, GARAŽA I GARAŽNIH
MJESTA – NE OTVARATI“
na adresu: GRAD ZAGREB
POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA
putem :Gradskog ureda za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada
Odjela za poslovni prostor i poslove zakupa
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana
Radića 1, prizemlje šalter 1. 

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 12.5.2017. 

Natječaj, kao i sve potrebne informacije, nalaze se u prilogu.

 

izvor: www.okz.hr