HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA - ZAŠTITA INTERESA TE OČUVANJE I RAZVOJ OBRTNIŠTVA FOKUS DJELOVANJA U 2016.

30.12.2015

Programom rada za 2016. godinu, koji je usvojen na današnjoj 3. sjednici Skupštine Hrvatske obrtničke komore (HOK), istaknuto je kako će HOK u 2016. godini djelovati u cilju realizacije zakonskih zadaća sa svrhom zaštite interesa svih obrtnika. Nastojanja HOK-a i nadalje će biti očuvanje i razvoj obrtništva, pružajući članstvu savjete o poslovanju, aktualne informacije, edukaciju i povezivanje.

Također, Hrvatska obrtnička komora nastavit će razvijati svoje usluge. Projektom Zajedničke nabave – HOK ZNA, svim članovima smanjit će se ulazni troškovi i samim time olakšati poslovanje. Nastojat će se ojačati uloga koju HOK ima u području obrazovanja, kako bi HOK postao jedinstveni centar razvoja obrtničkog znanja te cjeloživotnog obrazovanja obrtnika. Također, HOK će nastaviti zastupati interese obrtnika pred državnim tijelima i davanjem mišljenja i prijedloga te inicijativama utjecati na donošenje zakona u području obrtništva.

HOK će zajedničkim snagama aktivno djelovati na buđenje svijesti javnosti o obrtu kao gospodarskom subjektu koji stvara novu vrijednost, samozapošljavanje i otvara nova radna mjesta.

Stabilan i povoljan zakonski okvir, uklanjanje nepotrebnih administrativnih barijera, razumijevanje specifičnosti obrtništva i neophodna podrška države, esencijalni su za opstanak hrvatskog obrtništva.

Stoga, HOK očekuje da se u 2016. godini malo i srednje poduzetništvo stavi u fokus gospodarske politike te da u partnerstvu s Vladom, resornim ministarstvom, državnim tijelima te jedinicama lokalne i regionalne samouprave stvorimo povoljno poslovno okruženje za unapređenje te rast i razvoj hrvatskog obrtništva.

Kako bi poboljšali poslovnu klimu u Hrvatskoj te stvorili poticajno i konkurentno poduzetničko okruženje, Hrvatska obrtnička komora smatra da država i Vlada Republike Hrvatske trebaju biti partneri gospodarskim asocijacijama u kreiranju boljih uvjeta za hrvatsko obrtništvo, ali i za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo.

Hrvatska obrtnička komora ustrajat će u realizaciji svih zahtjeva hrvatskih obrtnika te će redovito revidirati ono što je učinjeno za obrtništvo.

HOK će organiziranjem nastupa na sajmovima, informiranjem o zajedničkom i drugim tržištima, promocijom obrtničkih proizvoda, obrazovanjem za obrtništvo te seminarima i projektima, raditi na ostvarivanju podizanja konkurentnosti obrtništva.

Strukovna organiziranost i povezanost jačat će se cehovskim radom, a istim će se štititi i interesi struke. Hrvatska obrtnička komora surađivat će s komorama u okruženju, kao i komorama u EU.

Na sjednici Skupštine donesena je Odluka o prestanku mandata članova Skupštine HOK-a (Josip Dedić, Ivan Klarić, Stjepan Knežević i Dragutin Ranogajec) te ujedno i Odluka o verifikaciji mandata novih članova Skupštine (Martin Jerbić, Tomislav Tomičić, Mirjana Vrsaljko i Nenad Kučiš).

Skupština je usvojila Odluku o prestanku mandata člana upravnog odbora HOK-a (Ivan Klarić) i Odluku o verifikaciji mandata članova Upravnog odbora HOK-a (Tomislav Tomičić i Goran Grgić).

Nadalje, Skupština je usvojila Rebalans financijskog proračuna HOK-a za 2015. godinu.

Skupština je donijela Financijski plan Hrvatske obrtničke komore za 2016. godinu s viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 21.476,00 kuna. Prihodi Hrvatske obrtničke komore u 2016. godini planiraju se u iznosu od 14.545.000 kuna, a rashodi u iznosu od 14.523.524 kuna. Prihode čine prihodi od komorskog doprinosa u paušalnom iznosu, prihodi od donacija, prihodi od imovine i ostali prihodi.

Skupština je usvojila i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta HOK-a, Odluku o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore

Potvrđena je i Odluka Predsjedništva o izboru revizora za poslovanje Hrvatske obrtničke komore u 2015. godini.

U uvodnom dijelu sjednice, Tihomir Domazet, profesor financija na sveučilištu UN-a, profesor ekonomike u Hrvatskoj i gostujući profesor na više inozemnih sveučilišta, predsjednik Hrvatskog instituta za financije i računovodstvo, doktor ekonomike, čije su aktivnosti posebno usmjerene na rješavanje ekonomske krize i kreiranje održivog razvoja i ekonomske politike, uključujući i održivog rasta obrta i malog gospodarstva u Hrvatskoj, održao je prezentaciju Ekonomika 21. stoljeća - Obrt i malo gospodarstvo.

S poštovanjem,

Hrvatska obrtnička komora