Obavijest o uspostavi Elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

28.11.2016

Sukladno članku 45. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) propisano je da osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužne voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada. 

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - HAOP (prije AZO) je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u sklopu Informacijskog sustava za gospodarenje otpadom (ISGO), uspostavila „Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)".

E-ONTO je web bazirani višekorisnički sustav koji omogućava tvrtkama koje posjeduju dozvolu za gospodarenje otpadom (sakupljači i obrađivači), trgovcima otpadom, osobama upisanim u očevidnik reciklažnih dvorišta, davateljima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i davateljima javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, proizvođačima otpada i prijevoznicima otpada, održavanje i unos podataka putem web aplikacije kao i izvještajne forme za praćenje otpada od proizvođača do krajnjeg odredišta u jedinstvenom sustavu.

E-ONTO sustav je povezan s ostalim informacijskim sustavima HAOP-a, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a sa ciljem optimizacije unosa podataka i praćenja kvalitete unesenih podataka.
Sustav se nalazi u punoj funkcionalnosti na produkcijskom okruženju i moguće ga je koristiti u „edukativnom modu". Sve relevantne informacije o e-ONTO sustavu dostupne su na poveznicama:
http://eonto.azo.hr/ i http://www.azo.hr/ObaviiestKorisnicimaElektronickog

Dodatno podsjećamo:
Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od obrasca očevidnika (obrazac ONTO, obrazac ONTO-P) i pratećih listova (obrazac PL-O) za pojedinu vrstu otpada. Prema članku 44. Zakona proizvođač otpada i drugi posjednik otpada dužan je predati svoj otpad osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom na način kako je propisano Zakonom i uz otpad predati prateći list te je odgovoran za točnost podataka o otpadu navedenih u pratećem listu.

Odgovornost posjednika otpada za predani otpad prestaje nakon što osoba kojoj je otpad predan na propisani način preuzme otpad i ovjeri prateći list ili dokument o prometu ako je otpad izvezen izvan teritorija Republike Hrvatske. Podaci o postupanju s otpadom čuvaju se najmanje 5 godina, odnosno 12 mjeseci ako se radi o prijevozu opasnog otpada, te se dokazi i ostali relevantni podaci o poduzetim radnjama moraju učiniti dostupnim na uvid na zahtjev nadležnih tijela ili prethodnog posjednika otpada.

Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) člankom 33. propisani su uvjeti i način vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada. Obrazac očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ONTO), obrazac ONTO-P te upute za njihovo popunjavanje, propisani su Dodatkom XII Pravilnika, a obrazac pratećeg lista za otpad (PL-O), te upute za njegovo popunjavanje, propisani su Dodatkom XIII Pravilnika.