Zakup poslovnih prostora u centru Zagreba

04.12.2018

U tijeku je Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u Zagrebu i to u strogom centru grada. Rok za podnošenje ponuda je 20. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Popis poslovnih prostora
Popis poslovnih prostora može se pogledati ovdje:

Prihvatljivi prijavitelji
Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravne osobe.

Neprihvatljivi korisnici
Neće se razmatrati ponude:

  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja,
  • fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja, stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine i Državne nekretnine d.o.o..

Ukoliko iz dostavljene dokumentacije proizlazi da ponuditelj koji je podnio najpovoljniju ponudu nije solventan, trgovačko društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. zadržava pravo ne izabrati istog kao najpovoljnijeg ponuditelja.

Način prijave
Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist DRŽAVNIH NEKRETNINA d.o.o., na račun broj HR0223900011100807245, s pozivom na broj 21471-118-broj poslovnog prostora (broj poslovnog prostora je broj iz gornje tablice, a odnosi se na redni broj poslovnog prostora za koji se daje ponuda).

Ponuditelj je u svojoj ponudi dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru, koja treba biti u okviru djelatnosti navedenih u javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom društvu:

DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.,

Planinska 1,

10000 Zagreb,

u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

naziv i adresa na koju se ponuda odnosi (navedena u javnom natječaju), zatim tekst:

“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU – NE OTVARATI” – REDNI BROJ PROSTORA -OZNAKA PROSTORA (potrebno naznačiti redni broj pod kojim je u javnom natječaju naveden poslovni prostor, odnosno naznaku/oznaku poslovnog prostora za koji se ponuda podnosi).

Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati.

Rok prijave
Rok za podnošenje ponuda je 20. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

Ponude će se javno otvarati u prostorijama Ministarstva državne imovine, Dežmanova 10, Zagreb na dan 20. prosinca 2018. godine u 13:00 sati.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine. Ugovori o zakupu sklapaju se na rok od 5 godina.

Više informacija o ovom natječaju mogu se saznati radnim danom od 9 do 11 sati na broj telefona 01/6346-312 ili na ovoj poveznici.

IZVOR: Plaviured.hr